Czy zmierzamy do białoruskich standardów?!

  • 23.10.2020, 13:09
  • Źródło: Gazeta Tczewska
Czy zmierzamy do białoruskich standardów?! facebook/powiatczewski W środku: Alicja Gajewska - wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, po lewej - odwołany z funkcji przewodniczącego Marek Modrzejewski, po prawej Mirosław Augustyn - starosta tczewski

Podziel się:

Oceń:

Na minionych dwóch sesjach Rady Powiatu Tczewskiego, doszło do konfliktów prawnych pomiędzy radnymi opozycji z Prawa i Sprawiedliwości, a wiceprzewodniczącą rady Alicją Gajewską PnP). Zarzewiem konfliktu było (nieoczekiwane dla rządzącej koalicji PnP i PO) odwołanie z funkcji przewodniczącego Rady Powiatu Marka Modrzejewskiego. Radni Prawa i Sprawiedliwości zarzucili prowadzącej obradami sesji Alicji Gajewskiej złamanie prawa i manipulację sesją.

Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości zarzucili wiceprzewodniczącej, iż bezprawnie jednoosobowo zarządziła przerwę w sesji na 5 dni; po wznowieniu we wtorek sesji nie dopuściła radnych do głosu, którzy chcieli złożyć wnioski formalne; zignorowaniu wniosku formalnego Klubu Prawa i Sprawiedliwości, wyłączenie mikrofonów radnym, w celu uniemożliwienia zabierania głosu. Radni opozycji zarzucają też Alicji Gajewskiej brak zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu dotyczącej wyboru przewodniczącego Rady Powiatu - termin zwołania upływa we wtorek 27.10. W tym terminie tj. 27.10 przewidziano zwyczajną sesję, która bez uzgodnienia z wszystkimi klubami odbywa się w trybie zdalnym bez możliwości zabierania głosu przez radnych oraz bez możliwości wpływu na porządek obrad. Radni PiS mają też wątpliwości, co do udziału w obradach jednej z radnych Porozumienia na Plus (z przeprowadzonych rozmów wynika, że nie widziano tej osoby), która przebywa na leczeniu, a podpis radnej znajdował się na liście obecności.

Poniżej publikujemy stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie minionej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu z 23.10.2020 r., wniosek formalny złożony na sesji w dniu 20.10.2020 r. oraz odpowiedź wiceprzewodniczącej rady.

 

Stanowisko

Radnych Powiatu Tczewskiego klubu Prawa i Sprawiedliwości

W związku z zaistniałą podczas XXIII sesji Rady Powiatu Tczewskiego VI kadencji sytuacją, radni zrzeszeni w klubie Prawa i Sprawiedliwości wyrażają swoje głębokie zaskoczenie i oburzenie postawą części radnych rządzącej koalicji, a w szczególności wiceprzewodniczącej Rady – Pani Alicji Gajewskiej. Stoimy na stanowisku, że przedstawiciele rządzącej koalicji, od momentu odwołania z funkcji przewodniczącego Pana Marka Modrzejewskiego zaczęli w sposób nie budzący wątpliwości naruszać i łamać przepisy prawa, w szczególności Statutu Powiatu Tczewskiego. Najwięcej wątpliwości budzi postawa prowadzącej obrady – Pani Alicji Gajewskiej, która kilkakrotnie złamała prawo. Poniżej podajemy ilustrujące to fakty:

  1. Podczas posiedzenia w dniu 15.10.2020r zarządzała kilkakrotnie przerwy, bez podania konkretnego powodu  ( jest to złamanie § 16 Statutu Powiatu Tczewskiego, który zobowiązuje przewodniczącego do podania celu przerwy).
  2. Podczas posiedzenia w dniu 15.10.2020r. zarządziła reasumpcję głosowania nad poszerzeniem porządku obrad, po tym, jak radny Marek Modrzejewski stwierdził, iż pomylił się w głosowaniu (jest to złamanie § 19 ust. 4 Statutu Powiatu Tczewskiego, który umożliwia reasumpcję głosowania tylko w sytuacji gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, czyli gdy wadliwie policzono głosy). Cytowany przepis nie obejmuje błędów głosujących. Gdyby takie błędy można byłoby brać pod uwagę, to wszystkie głosowania można by zakwestionować poprzez stwierdzenie przegrywającego, że się pomylił.
  3. W dniu 15.10.2020r. przerwała posiedzenie sesji na kilka dni bez podania konkretnego powodu i bez poddania swego ewentualnego wniosku pod głosowanie ( złamanie §10 ust 1 i 2 Statutu Powiatu Tczewskiego, który daje taką możliwość jedynie Radzie Powiatu na wniosek – przewodniczącego, zarządu, klubu radnych i ¼ statutowego składu Rady mogących złożyć taki wniosek ). Pani Wiceprzewodnicząca była zobowiązana poddać go pod głosowanie.
  4. Podczas posiedzenia w dniu 20.10.2020r. stwierdziła cyt. „że błędnie dopuściła do poszerzenia porządku obrad”,  nie uznając, że nowy porządek został zatwierdzony poprzez głosowanie przez Radę większością 14 głosów, które to głosowanie konwalidowało powtórne głosowanie wniosku o rozszerzenie porządku obrad. I w tym przypadku Pani Wiceprzewodnicząca rażąco przekroczyła swoje uprawnienia. Do zmiany (poprawienia ) porządku obrad jest  uprawniona jedynie Rada większością statutowego składu ( ar. 15 ust. 2 Ustawy o samorządzie powiatowym ).
  5. Podczas posiedzenia w dniu 20.10.2020r. zamknęła posiedzenie sesji bez wcześniejszego rozpatrzenia wniosku formalnego, złożonego przed rozpoczęciem posiedzenia przez klub PIS, którego przyjęcie potwierdziła własnoręcznym podpise ( złamanie §13 Statutu Powiatu Tczewskiego).
  6. Podczas posiedzenia w dniu 20.10.2020r. prowadząca obrady nie włączyła aparatury nagłaśniającej i nie dopuściła radnych do zabrania głosu, w tym, w sprawach formalnych ( złamanie  §13 Statutu Powiatu Tczewskiego, który enumeratywnie wymienia sprawy formalne, w których Przewodniczący jest zobowiązany udzielić radnemu głosu).

Ponadto podczas posiedzenia w dniu 15.10.2020r. kilkakrotnie zanikał obraz w transmisji na żywo, co zgłaszali obserwujący sesję mieszkańcy powiatu ( złamanie art. 15 ust 1a Ustawy o samorządzie powiatowym).  Dodatkowo podczas posiedzenia w dniu 20.10.2020r. na  liście obecności widnieje podpis radnej Gabrieli Makać, która nie była obecna na sali ( istnieje na to dowód w postaci zdjęcia listy obecności ).

W związku z zaistniałą sytuacją klub radnych PIS złożył kolejny wniosek o zwołanie sesji w ramach art. 15 ust. 7 Ustawy o samorządzie powiatowym, w celu wyboru przewodniczącego rady, z zachowaniem wszelkich procedur i tajności głosowania.

Radni klubu PIS uważają, że jak najszybsze powołanie przewodniczącego Rady jest niezbędne do właściwego i zgodnego z prawem prowadzenia kolejnych posiedzeń, szczególnie w sytuacji pandemii, na co również zwróciła uwagę Pani Alicja Gajewska.

W imieniu radnych Powiatu Tczewskiego klubu Prawa i Sprawiedliwości:

Przewodnicząca klubu

Barbara Kamińska

Przewodniczący Koła Miejskiego Prawa i Sprawiedliwości w Tczewie

Stanisław Smoliński

Tczew, 23.10 2020 r.

 

Tczew, dnia 20.10.2020 r.

Radni Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Tczew

Rady Powiatu Tczewskiego

 

Do:

Pani Alicja Gajewska

Wiceprzewodnicząca

Rady Powiatu Tczewskiego

 

Wniosek formalny w trybie § 13 ust. 9 pkt.9 „przestrzegania porządku obrad”.

W związku z docierającymi do Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości informacjami, iż Przewodnicząca zamierza zakończyć obrady sesji, bez realizacji całego porządku obrad, powołując się na fakt, iż porządek obrad został uchwalony wadliwie, wnosimy o wyjaśnienie tej sprawy, związanej z porządkiem obrad.

W związku z powyższym prosimy o podanie podstawy prawnej, ewentualnego uchylenia porządku obrad, przegłosowanego przez Radę Powiatu Tczewskiego w dniu 2020-10-15, uchylenia jednoosobowo przez Panią Przewodniczącą. Za porządkiem obrad głosowało 14 radnych i jest to obowiązująca uchwała Rady Powiatu, funkcjonująca w obrocie prawnym. Zmiana porządku obrad (ewentualnie naprawa) musi nastąpić zgodnie z obowiązującym prawem. Wszelkie zmiany w porządku obrad, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, może wprowadzić rada Powiatu bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

Stoimy na stanowisku, że ewentualne uchybienia w trakcie procedowania porządku obrad zostały konwalidowane przez głosowanie zatwierdzające porządek obrad z 14 głosami za. Tak jak to przewiduje art.15 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, za zmianą głosowało 14 radnych, czyli bezwzględna większość ustawowego składu Rady.

Klub Prawa i Sprawiedliwości ma wiele uwag co do poprawności prowadzenia obrad Rady Powiatu Tczewskiego w dniu 15 października 2020 roku.

Bezsprzecznie Pani Przewodnicząca podjęła kilka bezprawnych decyzji. Pierwszą z nich było powtórzenie głosowania nad wnioskiem o zmianę porządku obrad. Zgodnie § 19 ust. 4 Statutu Powiatu Tczewskiego reasumpcję głosowania zarządza się jedynie, gdy: „W razie, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości,”. Wynikiem głosowania jest zestawienie głosów za, przeciw i ewentualnie wstrzymujących się. Wynik był widoczny na ekranach sprzężonych z urządzeniem do głosowania, a nikt z obecnych nie zaprotestował i nie stwierdził, że głosy zostały źle policzone. Ewentualne pomyłki głosujących nie mają znaczenia.

Następnie Pani Przewodnicząca łamiąc postanowienia Statutu Powiatu Tczewskiego, zarządziła kolejno kilka przerw. Natomiast § 16 ust. 1 Statutu Powiatu Tczewskiego stanowi: Przewodniczący Rady zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby, przewodniczący Rady może zarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub Zarządowi zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie.

Jak widać, podstawa zarządzenia przerwy, jest enumeratywnie wyliczona i oprócz wyżej wymienionych podstaw nie ma innej możliwości, aby Przewodnicząca jednoosobowo zarządziła przerwę. Ponadto należy zauważyć, że aby uznać przerwę za zgodną ze statutem, musi być wskazany cel przerwy.

Dla nas jest oczywiste, że Pani Przewodnicząca ogłaszała przerwy jedynie w interesie rządzącej koalicji w celu manipulowania obradami. Taka postawa budzi nasz zdecydowany sprzeciw.

Najbardziej jaskrawym złamaniem prawa przez Panią przewodniczącą było przerwanie obrad do dnia 20 października. Ten wniosek (bo w świetle statutu mógł to być tylko wniosek) nie został poddany pod głosowanie co rażąco złamało § 10 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Tczewskiego.

W tym miejscu należy wskazać, że Pan radca prawny Maciej Kosik w sposób rażący minął się z prawdą potwierdzając, że jest to właściwa procedura przerwania obrad w celu kontynuowania ich w innym terminie, podając jako podstawę § 16 ust. 1 Statutu Powiatu Tczewskiego.

Pan radca prawny zapewne wie, że właściwą podstawą przerwania obrad Rady Powiatu jest § 10 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Tczewskiego, który stanowi: Porządek obrad sesji Rady powinien zostać wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu.

Na wniosek przewodniczącego Rady, Zarządu, klubu radnych, komisji lub ¼ ustawowego składu Rady, Rada może postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

2. O przerwaniu obrad, zgodnie z ust. 1, rada może postanowić w szczególności ze względu na:

- niemożliwość wyczerpania porządku obrad,

- konieczność jego rozszerzenia,

- potrzebę dostarczenia dodatkowych materiałów,

- inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające radzie podejmowanie uchwał.

 

Z nieznanych powodów Pan radca prawny, w sposób rażący wprowadził Radę Powiatu w błąd.

Biorąc powyższe pod uwagę, w sytuacji gdyby Pani Przewodnicząca uznała, bezprawnie, że porządek obrad został wyczerpany, to w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłaszam wniosek formalny o zmianę porządku obrad Rady Powiatu Tczewskiego i wybór Przewodniczącego.

 

Wniosek o zwołanie sesji Rady Powiatu Tczewskiego

 

Tczew, 20.10.2020 r.

 

Pan Alicja Gajewska

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Tczewskiego

 

Na podstawie Art.15 ust.7 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U.2020. 920   z dnia 2020.05.25 ) , wnioskujemy o zwołanie sesji Rady Powiatu Tczewskiego.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3. Zgłaszanie wniosków do porządku obrad.

4. Wybór Przewodniczącego  Rady Powiatu Tczewskiego:

a) wybór komisji skrutacyjnej,

b) przeprowadzenie głosowania,

c) podanie wyników głosowania.

d) podjęcie uchwały o powołaniu Przewodniczącego Rady Powiatu Tczewskiego.

5.Wnioski, oświadczenia i nformacje.

6. Zakończenie obrad

 

Podpisy wnioskodawców:  

1. Barbara Kamińska                            

2. Tomasz Kotlenga                                   

3. Roman Małecki                                      

4. Stanisław Smoliński                             

5. Jiri Studeny                                            

6. Zbigniew Zgoda   

 

Odpowiedź wiceprzewodniczącej Alicji Gajewskiej z dnia 21.10.2020 r.

Od red.: Na uwagę zwraca fakt zauważenia przez wiceprzewodniczącą rady powiatu złożenia wniosku formalnego już po zakończeniu sesji, co w istotnym sposób wypaczyło przebieg niniejszej sesji.

 

 

Źródło: Gazeta Tczewska

Komentarze (12)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu tczewska.pl z siedzibą w Tczewie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Tczewianin
Tczewianin 27.10.2020, 12:45
Zadziałała jak PIS w Warszawie, nagle problem?
no,no
no,no 26.10.2020, 21:34
PISiorski zamordyzm im się po prostu należy! Kur***l rządzi całą Polską, a im tu jakaś w-ce nosa uciera, no skandal!
Maciek
Maciek 06.11.2020, 11:17
posprzątają ją i jeszcze będzie po prokuraturach i sądach jeździć a wtedy już nikt jej nie pomoże
Mindmapa
Mindmapa 25.10.2020, 16:50
Proponuje dziennikarzom o stworzenie graficznej sieci powiazań w Tczewie i opisanie dokladne kto od kogo zależy.
tczewiak
tczewiak 25.10.2020, 08:16
uklad, neuman moze mial racje?
bezczelność !!!
bezczelność !!! 24.10.2020, 20:20
przedstawiciele pis w kwestii łamania prawa, akurat dzisiaj powinni milczeć jak zaklęci !!! bezprawie i upodlenie !!!
Olek
Olek 24.10.2020, 14:16
Bardziej stronniczego tytułu pseudodziennikarze z Tczewskiej nie mogli wymyslic?
Prawdziwi
Prawdziwi 25.10.2020, 17:12
Napisali o tym pierwsi
Ktoś
Ktoś 23.10.2020, 23:47
Zajmują się tym, czego ***jni mocodawcy w osobie Smolińskiego od nich wymagają. Ryć tak długo aż doryją się do stołków. I zdobyć choć jeden jedyny samorząd w pomorskim. Pomagają im dzielnie sprzedajne dz...i z innych ugrupowań i odlatujący od dawna Kulas Jan, który zdradził swoich kolegów.
vert
vert 24.10.2020, 16:08
wracaj na tcz.pl parobasie :P
gość
gość 23.10.2020, 20:38
Ale jazda. No chyba tym razem to ludzie Prezydenta naprawdę przesadzili. Faktów nie da się zmienić. A pismo Pani Gajewskiej? ...............?
wyścig z czasem
wyścig z czasem 23.10.2020, 14:08
bardzo ciekawe. sytuacja jest turbulentna.

Pozostałe