środa, 28 września 2022 02:03
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Regulamin

§1
UWAGI OGÓLNE

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest działalność Portalu: tczewska.pl i jemu przyporządkowanych domen serwisów lokalnych i tematycznych – w dalszej treści zwany Portal(u).
2. Portal dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu.
3. Zawartość graficzną i merytoryczną Portalu, bieżącą jego redakcję i aktualizację, przygotowuje właściciel Portalu, firma Wydawnictwo Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie.

§ 2
OFERTA PORTALU

1. Na Portalu zamieszczone są między innymi oferty różnych firm i instytucji oraz użytkowników prywatnych.
2. Żadna informacja zamieszczona na stronie internetowej Portalu nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.

 

§ 3
KORZYSTANIE Z PORTALU

1. Korzystając z Portalu i jego oferty, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
2. W celu prawidłowego korzystania z Portalu wymagane jest połączenie z siecią Internet oraz posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej dostęp do zasobów Internetu.
3. Zebrane logi serwera (adres IP, domena) przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem.
4. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Portalu. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem serwisem.
5. Tczewska.pl nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.
6. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Tczewska.pl problemy techniczne, możliwe jest czasowe ograniczenie dostępu do Portalu. W takim wypadku Tczewska.pl nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Portalu.
7. Zabrania się korzystania z Portalu w sposób naruszający niniejszy Regulamin, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a także w sposób godzący w dobre obyczaje.
8. Portal zastrzega sobie prawo usuwania zapisów naruszających Zasady komentowania artykułów, niniejszy Regulamin lub naruszających Misję właściciela Portalu, bez poinformowania o tym użytkownika, który wpisu dokonał.
9. Tczewska.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Portalu Użytkownikowi w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązującego prawa, a także dobrych obyczajów.
10. Tczewska.pl zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zablokowania korzystania z Portalu w sytuacji, gdy Użytkownik swoim postępowaniem wpływa na pogorszenie jakości świadczonych serwisów na Portalu lub zagraża stabilności systemów teleinformatycznych.
11. Rezygnacja z zarejestrowanego konta użytkownika na Portalu może nastąpić poprzez wysłanie pocztą e-mail z adresu podanego podczas rejestracji na adres: [email protected] informacji o następującym temaci i treści: Proszę o usunięcie moich danych z serwisu tczewska.pl

§ 4
PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie dane zawarte na stronach Portalu mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie na użytek osobisty.
2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania i wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych z Portalu w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania lub udostępniania prac wytworzonych przy wykorzystaniu danych zawartych w na stronach Portalu lub prac, w których połączono je z innymi danymi, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w Portalu dopuszczalne jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Tczewska.pl lub zawarciu odrębnej umowy licencyjnej z właściwym podmiotem, który posiada prawa autorskie do danej treści.

§ 5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Tczewska.pl oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby serwis Portalu świadczony był na jak najwyższym poziomie.
2. Tczewska.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Portalu spowodowane siłą wyższą.
3. Za siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie obiektywne, zewnętrzne, nieposiadające swojego źródła wewnątrz przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane, którego skutków nie da się przewidzieć i nie można im zapobiec i które uniemożliwia wykonanie obowiązków przewidzianych w tym Regulaminie, w szczególności:, powódź, huragan, wojna.
4. W przypadku zaistnienia siły wyższej, terminy świadczenia wszelkich usług związanych z Portalem ulegają przesunięciu do czasu usunięcia przeszkód i uruchomienia systemu.
5. Tczewska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez użytkowników z Portalu w sposób sprzeczny z zaleceniami tego Regulaminu.
6. Tczewska.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Portalu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w Portalu z przyczyn nieleżących po stronie Tczewska.pl.
7. Wszelkie uwagi, reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu można przesyłać na adres e-mail: [email protected]
8. Odpowiedź na zgłoszone uwagi, reklamacje zostanie wysłana na adres email lub adres pocztowy podany w zgłoszeniu Użytkownika w terminie do 30 dni od dnia złożenia reklamacji.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właściciel Portalu zachowuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie Portalu.
2. Zmiana regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Użytkowników na zasadach niniejszego regulaminu.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego powszechnie prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz.93 z poz. zm.) i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z poz. zm.).


Zasady komentowania artykułów

 1. Komentarze są umieszczone na portalu automatycznie. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Pełną odpowiedzialność za treść komentarza ponosi komentujący użytkownik portalu.
 2. tczewska.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia lub do nie umieszczenia całości lub części opinii, w szczególności nie zostaną umieszczone lub mogą zostać wyłączone opinie zawierające wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.); obrażające osoby, narodowości, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego); zawierające informacje nie sprawdzone lub obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego) bądź naruszające Regulamin lub Ustawę o prawie prasowym.
 3. tczewska.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia lub do nie umieszczenia opinii, które zawierają linki do prywatnych stron www, zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy e-mail oraz treści zawierające ukrytą formę reklamy.
 4. tczewska.pl wraz z lokalnymi stronami zastrzega sobie prawo do wyłączenia lub do nie umieszczenia opinii nie dotyczących treści artykułu oraz zawierających uwagi skierowane do redakcji Portalu (jesteśmy za nie bardzo wdzięczni, ale prosimy jednak o przesłanie wiadomości do redakcji Portalu poprzez formularz).
 5. tczewska.pl wraz z lokalnymi stronami zastrzega sobie prawo do wyłączenia lub do nie umieszczenia całości lub części komentarza wysłanego wielokrotnie.
 6. Jeżeli uważasz, że dany komentarz narusza Twoje prawa – zgłoś fakt naruszenia poprzez wysłanie e-maila na adres: [email protected] z podaniem tytułu artykułu, daty i godziny dodania komentarza, nicku oraz treści komentarza lub zgłoś do moderacji poprzez kliknięcie „zgłoś” przy komentarzu. Rozpatrzenie i ewentualne wyłączenie komentarza nastąpi niezwłocznie po odebraniu zgłoszenia w wyżej wymienionej formie.

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  I COOOKIES

COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest www.tczewska.pl  z siedzibą w Tczew, ul. Gazety Tczewskiej 1.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:

a) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; b) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Poniżej lista najpopularniejszych przeglądarek w celu własnoręcznej zmiany ustawień cookies:

Google Chrome
Menu | Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Ustawienia treści
Czytaj więcej
Internet Explorer
Menu | Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność

Czytaj więcej
Mozilla Firefox
Menu | Narzędzia > Opcje > Opcje > Prywatność

Czytaj więcej
Opera
Menu | Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka

Czytaj więcej

Safari
Menu | Narzędzia > Preferencje > Prywatność
Czytaj więcej

OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Przygotowana Polityka jest ściśle związane z koniecznością stosowania nowych wymogów dotyczących przetwarzania danych, wynikających z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. rozporządzenia 2016/679, zwanego także RODO (dalej: Rozporządzenie).
 2. Administratorem danych osobowych – przetwarzanych w celach przedstawionych poniżej – jest: Wydawnictwo Pomorskie sp. z .o.o. 83-110 Tczew, ul. Gazety Tczewskiej 1
 3. Administrator danych powołał IOD (dalej: Koordynator) Możesz kontaktować się z Koordynatorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, także w razie wątpliwości co do przysługujących Ci praw. Koordynator jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem UE lub prawem krajowym.

Koordynator: e-mail: [email protected]

 1. Koordynator ma następujące zadania:

a) informowanie Administratora danych oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego Rozporządzenia oraz innych przepisów UE lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

b) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów UE lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk Administratora danych lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania; 

d) współpraca z organem nadzorczym;

e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

 1. Administrator danych zapewnia, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będzie przetwarzał ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli Administrator danych będzie chciał przetwarzać Twoje dane osobowe w innych celach – niewskazanych poniżej – zostaniesz wtedy odrębnie poinformowany o tym nowym celu. Poniższa tabela przedstawia cele przetwarzania danych:

POBIERZ ZAŁĄCZNIK

 1. Jeżeli Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać w siedzibie Administratora danych lub za pośrednictwem kontaktu mailowego z Administratorem: [email protected].
 2. ). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody Administrator danych oceni, czy w dalszym ciągu ma podstawy do przetwarzania danych. Dalsze przetwarzanie danych w takim przypadku możliwe będzie do obrony przed roszczeniami (np. poprzez wykazanie, że prawo do wycofania zgody zostało zrealizowane) i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu.
 3. Pamiętaj, że za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zob. powyżej), czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu Administratora danych, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych. Po wniesieniu sprzeciwu Administrator danych nie będzie mógł już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Co istotne, w przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zob. powyżej) w celu marketingu usług NAZWA PARTNERA nie trzeba uzasadniać zgłoszenia sprzeciwu szczególną sytuacją, a po zgłoszeniu sprzeciwu Administrator danych nie będzie mógł już przetwarzać danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu marketingu usług NAZWA PARTNERA, w zakresie, w jakim te dane były w tym celu przetwarzane.

Sprzeciw można zgłosić w następujący sposób: w siedzibie Administratora danych lub za pośrednictwem email:: [email protected])

 1. Oprócz prawa do wycofania zgody i zgłoszenia sprzeciwu przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Wskazane prawa możesz realizować w następujący sposób: w siedzibie Administratora danych lub za pośrednictwem odpowiedniego formularza na stronie www.tczewska.pl (sekcja Kontakt).

Możesz także w każdej chwili usunąć konto po zalogowaniu się lub poprzez złożenie wniosku w siedzibie Administratora danych lub za pośrednictwem odpowiedniego formularza na stronie www.tczewska.pl (sekcja: Kontakt).

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (GIODO lub jego następcy prawnego (PUODO).

 1. Dane osobowe będziemy pozyskiwać bezpośrednio od Ciebie (poprzez konto, w procesie transakcyjnym etc.). Z innych źródeł dane mogą być pozyskane wyłącznie w celu wykonania usługi. Chodzi o informację od podmiotów realizujących usługę, którą zamówiłeś, a w przypadku konieczności przekazania informacji podmiotom trzecim- zakres danych obejmować będzie wyłącznie informacje niezbędne do potwierdzenia opłacenia zamówienia.
 2. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale konieczne celem realizacji ww. celów.
 3. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji usługi są ujawniane podmiotom świadczącym na rzecz użytkownika wybraną przez niego usługę (w tym ich podwykonawcom), Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i podwykonawcy Administratora danych, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych (odnośnie szczegółów skontaktuj się z Koordynatorem Ochrony Danych).

 

Napisz do nas!

Jeśli masz interesujący temat, który możemy poruszyć lub byłeś(aś) świadkiem ważnego zdarzenia - napisz do nas.

Reklama
a