Wątpliwości prawne po odwołaniu przewodniczącego RM. List otwarty Dariusza Kowalewskiego i komentarz burmistrza

  • 10.01.2020, 10:35
  • redakcja
Wątpliwości prawne po odwołaniu przewodniczącego RM. List otwarty Dariusza Kowalewskiego i komentarz burmistrza UMiG Gniew

Podziel się:

GNIEW. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gniewie nieoczekiwanie doszło do odwołania przewodniczącego rady Dariusza Kowalewskiego, pojawiły się jednak wątpliwości prawne. Poniżej publikujemy list otwarty odwołanego przewodniczącego.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gniew

"W dniu 27 grudnia 2019 roku na XVIII Sesji Rady Miejskiej w Gniewie VIII kadencji doszło do bezprecedensowej sytuacji, a mianowicie próby odwołania Przewodniczącego Rady Dariusza Kowalewskiego. W wyniku kolejnych niedemokratycznych działań niektórych Radnych składających wniosek o odwołanie, oraz niezgodnej z prawem próby wprowadzenia do porządku obrad dwóch projektów uchwał bez uprzedniego skutecznego doręczenia ich wszystkim Radnym Przewodniczący złożył rezygnację z pełnionej w Radzie Miasta funkcji.

 

W związku z powyższym należą się Państwu słowa wyjaśnienia.

 

Szanowni Państwo, na początku grudniowej sesji pojawiła się grupa mieszkańców, która przyszła podziękować Burmistrzowi oraz Radnym za budowę trzech odcinków wodociągu w Brodzkich Młynach. Imienne podziękowania przyjęli także Radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu podczas sierpniowej sesji na której zapadła decyzja o budowie wspomnianego wodociągu ( patrz nagranie sesji Rady – 28.08.2019 roku, godz. 1.39 , oraz 3.20 obrad) dotyczy to również trzech radnych składających wniosek o odwołanie mojej osoby z funkcji Przewodniczącego RM.

 

Od początku kadencji grupa Radnych z obszarów wiejskich była bardzo skuteczna. Dzięki niej udało się dużo zrobić dla zrównoważonego rozwoju całej naszej Gminy. Kierunek pracy Rady, przy bardzo dobrej współpracy z Burmistrzem został również skierowany na problemy obszarów wiejskich, które przez lata były bagatelizowane i spychane na margines. Również na terenie miasta udało się wykonać dużo kosztownych inwestycji. Kolejne etapy rewitalizacji miasta pochłaniają duże środki finansowe, ale rozumiejąc wagę inwestycji miejskich udało się także wspólnymi siłami przy wsparciu większej części Radnych wykonać wiele niewielkich działań, ale jakże ważnych na terenach poza miastem dla dobra zapomnianych przez poprzednie kadencje Rady Miejskiej terenów wiejskich Gminy Gniew.

 

Zważając na fakt, że część pozostałych Radnych była przeciwna przekazaniu środków na wóz strażacki dla OSP w Koloni Ostrowickiej ( zwracając uwagę na to, że Kolonia Ostrowicka w ostatnich latach została najbardziej dofinansowana z budżetu Gminy, bo ponad 1,3 mln zł kosztowała modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z ośrodkiem zdrowia oraz prawie pół mln kosztował zakup nowej remizy strażackiej wraz z jej remontem ), oraz na wodociąg w Brodzkich Młynach, udało się te inwestycje zrealizować.

 

Jest mi niezmiernie przykro, że tak wspierałem radnego Jarosława Sławińskiego, który ostatecznie wystąpił przeciwko mojej osobie podpisując wspólnie z Radnym Damianem Szmyt, Dominikiem Diller i Jackiem Ruda wniosek o odwołanie mnie z funkcji Przewodniczącego RM.

 

Wniosek o odwołanie, a także projekty uchwał o odwołaniu i powołaniu nowego Przewodniczącego datowane są na 21 grudnia 2019 roku, jednak nie zostały przedłożone skutecznie do zapoznania się wszystkim Radnym przed Sesją w celu zapoznania się z ich treścią i po partyzancku, z naruszeniem Ustawy o Samorządzie Gminnym oraz Statutu Gminy Gniew wprowadzone do porządku obrad po mojej rezygnacji z funkcji Przewodniczącego i przekazaniu obowiązku prowadzenia obrad Wiceprzewodniczącej Walentynie Czapskiej.

 

Wniosek o odwołanie zawierał ogólne informacje i przyczyny dla których został złożony.

Informacja na temat, że wspierałem swoją osobą, jako były już Przewodniczący interesy Włodarza Gminy jest krzywdzący także dla Burmistrza. Interesem Rady Miejskiej jak i Burmistrza jest Gmina w całym tego słowa znaczeniu. Rada Miejska powinna wspierać Burmistrza w działaniach w związku z wykonywaniem uchwał Rady Miejskiej.

Chyba, że wnioskodawcom chodziło o jakieś inne interesy, ale jakie? Do dzisiaj nie wiem.

Zdumienie moje w szczególności było, gdy na zadane pytanie przez Burmistrza Macieja Czarneckiego w brzmieniu : „o jakie interesy chodzi ?” trzech zapytanych Radnych składających wniosek nie udzieliło żadnej odpowiedzi.

 

Szanowni Państwo. Oburzającym jest fakt, że przerwa w sesji trwała prawie dwie godziny. Przyczyną było opuszczenie obrad przez większość radnych ( popierających wniosek o odwołanie) w wyniku przegranego głosowania w/s wniosku o zmianę porządku obrad ( wymagana była bezwzględna większość ustawowego składu RM – minimum 8 radnych – za przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych ). Dwukrotnie próbowałem wznowić obrady sesji, niestety nie zostały włączone kamery, grupa kilku Radnych w tym Damian Szmyt, Jacek Ruda, Jarosław Sławiński, Andrzej Solecki, Łukasz Reimus i Dominik Diller wchodziło na zmianę na salę obrad i wychodzili twierdząc, że nie opuszczają sesji tylko chcą dłuższej przerwy.

Po opuszczeniu przez tych Radnych sali obrad, brakowało większości potrzebnej do podjęcia dwóch najważniejszych dokumentów dla funkcjonowania Gminy – Budżetu na 2020 rok, oraz zakończenie roku budżetowego 2019 – w przypadku tego dokumentu groziła Burmistrzowi dyscyplina finansowa oraz płacenie kar za niezapłacone w terminie faktury i rachunki.

Przerwa ta trwała tak długo, ponieważ nieobecni w tym czasie Radni czekali na Radną Aleksandrę Szramkę, aby ponownie złożyć wniosek o zmianę porządku obrad. Na sesji nie było także Radnego Tomasza Kordunowskiego, ale na tego Radnego nikt nie chciał poczekać. Wówczas, czując przede wszystkim odpowiedzialność za dobro Gminy, całej Gminy, a tym samym budżet i jego poprawne wykonanie złożyłem rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gniewie.

 

Wniosek grupy Radnych o wprowadzenie projektów uchwał w dniu sesji i nie przedstawienie ich skutecznie przed sesją wszystkim Radnym jest działaniem nie mającym podstaw prawnych, jest zaskoczeniem dla pozostałych Radnych. Tym bardziej jeżeli chodzi o tzw. projekty uchwał personalnych, przy których nieobecni Radni, nie wiedząc o wprowadzanych w dniu sesji projektach uchwał nie mogą skorzystać z przysługującego im prawa zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego RM, bądź też samemu korzystać z prawa kandydowania.

Takie nieodpowiedzialne działania prowadzą do destrukcji, sporów i paraliżu pracy Rady np. nieuchwalenie budżetu Gminy itp. Przecież np. jeżeli każda ze stron by czekała na nieobecność radnego na sesji, to by mogła na każdej prawie sesji wprowadzić projekt uchwały o odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego i by mogło dochodzić do ciągłych zmian w przewodniczeniu Rady, albo zmiany Skarbnika Gminy, którego powołanie jest wyłączną kompetencją Rady.

 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Gniew, „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”

 

Praca Rady Miejskiej VIII kadencji przebiegała w spokoju do dnia 27 grudnia 2019 roku, pomimo drobnych potknięć, różnic zdań udawało się podejmować dobre decyzje. Zauważyli to również Mieszkańcy naszej pięknej Gminy Gniew, wskazując na różnych spotkaniach dobre strony naszego działania oraz przypominając sposób działania minionych kadencji RM w Gniewie, gdzie sposób postępowania niektórych Radnych doprowadził do różnych silnych sporów, dramatu oraz innych przykrych sytuacji.

 

Swoją pracę jako Przewodniczącego traktowałem z najwyższą starannością, kierując się najwyższymi wartościami i szanując każdego człowieka. Jestem społecznikiem od wielu już lat na różnych poziomach. W swojej działalności być może popełniałem błędy jak każdy, kto wykonuje jakieś zadania, dlatego jeżeli uraziłem kogoś podczas pełnienia swojej funkcji w Radzie– przepraszam."

 

 

Radny Rady Miejskiej w Gniewie

Dariusz Kowalewski

 

Komentarz Burmistrza Macieja Czarneckiego:

- Zadaniem Burmistrza jak i całej RM jest działanie dla dobra wspólnego, ja jestem ponad podziałami. Na zadane pytanie ( o jakie interesy chodzi ? ) nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, co moim zdaniem jest kolejną manipulacją - komentuje Burmistrz. Ze wszystkich osób podpisanych pod wnioskiem o odwołanie, największy żal o pomówienie mam do radnego Jarosława Sławińskiego. Przede wszystkim dlatego, że razem z nim starałem się działać dla dobra lokalnej, wiejskiej społeczności. Wspierałem jego działania i bardzo się zawiodłem. W przerwie sesji, gdy zapytałem Radnego Jarosława Sławińskiego, o jakie interesy chodzi, powiedział mi, że to uzasadnienie wniosku o odwołanie było pisane „tak sobie”, żeby tylko coś napisać – mówi Burmistrz.

 

Z powodu wielu naruszeń regulaminu strony tczewska.pl pod artykułem dotyczącym trybu odwołania/rezygnacji przewodniczącego Rady Miejskiej w Gniewie, komentarze pod powyższym listem otwartym zostały wyłączone. Komentarze prosimy zamieszczać na fan page'u Facebook'owym tczewska.pl pod linkiem:

https://www.facebook.com/tczewska/

 

Link do wcześniejszego artykułu dotyczącego odwołania przewodniczącego Kowalewskiego:

https://www.tczewska.pl/wiadomosci/18258,rada-miejska-w-gniewie-ma-nowego-przewodniczacego

 

 

html_redakcja


Pozostałe